قیمت باطری اسقاط

آمپر باطری اسقاط۳۵ آمپر۴۵ آمپر۵۰ آمپر۵۵ آمپر۶۰ آمپر
قیمت باطری اسقاط (تومان)۴۹۰،۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰
آمپر باطری اسقاط۶۶ آمپر۷۰آمپر۷۴ آمپر۹۰ آمپر۱۰۰آمپر
قیمت باطری اسقاط (تومان)۹۲۴،۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰
۱۰۳۶,۰۰۰ ۱۲۶۰،۰۰۰ ۱۴۰۰،۰۰۰

به ازای هر آمپر مبلغ ۱۴،۰۰۰ تومان محاسبه می شود

بازگشت