قیمت باطری اسقاط

آمپر باطری اسقاط۳۵ آمپر۴۵ آمپر۵۰ آمپر۵۵ آمپر۶۰ آمپر
قیمت باطری اسقاط (تومان)۲۶۲،۵۰۰ ۳۳۷,۵۰۰

۳۷۵,۰۰۰
۴۱۲,۵۰۰
۴۵۰,۰۰۰
آمپر باطری اسقاط۶۶ آمپر۷۰آمپر۷۴ آمپر۹۰ آمپر۱۰۰آمپر
قیمت باطری اسقاط (تومان)۴۹۵،۰۰۰
۵۲۵,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰ ۶۷۵،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰

به ازای هر آمپر مبلغ ۷،۵۰۰ تومان محاسبه می شود

بازگشت